§ 1

Postanowienia Ogólne

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym I Ich Bliskim “Falochron” drugiej edycji zawodów Silver City – Junior Jam&Street Contest vol.2, które odbędą się na terenie rolkowoPark oraz w przestrzeni miejskiej miasta Tarnowskie Góry.

Termin zawodów: 28.09.2019r. w godzinach 10:00 – 19:00

Miejsce: rolkowoPark 42-600 Tarnowskie Góry ul. Czarnohucka 10a oraz przestrzeń miejska w Tarnowskich Górach.

§2

Organizator

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”; NIP:9492166075;

Dyrektor zawodów: Michał Pyrkosz.

Biuro zawodów będzie się mieściło przy wejściu głównym na teren rolkowoPark czynne w dniu 28.09.2019r. w godzinach 9:00-19:00.

§3

Zasady uczestnictwa

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym obiekcie (rolkowoPark),

zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

1 )Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy:

a)osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,

b) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),

c)małoletnich do lat 12, bez opieki dorosłych opiekunów,

2) Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty

c) Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora.

d) W przypadku stawiania oporu osoby te zostaną niezwłocznie przekazane Policji.

e) Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

f) Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

g) Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

h) Organizator ma pełne prawo do wykorzystania materiałów foto i video wykonanych przez osoby trzecie (także te nieposiadające akredytacji i wykonujące je prywatnie na użytek własny) na jego zawodach, do działań związanych z promocją obecnej oraz kolejnych edycji zawodów Silver City – Junior Jam&Street Contest, a także innych imprez organizowanych przez w/w organizatora w każdej możliwej formie, bez względu na uzyskiwane przy tym dodatkowe korzyści.

i) W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie

– terenie powinny:

1) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

2) unikać paniki,

3)stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

4) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

5)Na teren imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

6)Parking samochodowy organizatora znajduje się przed wejściem na obiekt rolkowoPark.

7)Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

8)Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez

Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy. W stosunku do wnoszących niedozwolone przedmioty, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

9) W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny lub daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników zawodów Silver City – Junior Jam&Street Contest vol.2.

§4

Zasady zawodów

Regulamin zawodów na rolkach na Silver City – Junior Jam&Street Contest vol. 2

1) W zawodach może wystartować każda zgłoszona osoba, która:

– stwierdzi na piśmie, że jej stan zdrowia pozwala na start w zawodach,

– osoby niepełnoletnie przedstawią zezwolenie rodziców na ich start w zawodach

oraz ich oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na start w zawodach,

– posiada sprawny technicznie sprzęt na którym będzie jeździć podczas zawodów

– podczas treningów i zawodów będzie używać kasku ochronnego

– zawodnicy, którzy chcą brać udział w zawodach muszą dokonać zgłoszenia na min 1h przed startem eliminacji w danej kategorii.

2) W finałach wystartuje maksymalnie 12 zawodników z pośród których zostanie wyłonionych trzech najlepszych zawodników

3) Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.

4) Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

– Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

– Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zawodach.

– W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na druku oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.

-Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane w internecie oraz przez prasę, radio i telewizję.

– Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

§5

Nagrody

Regulamin przyznawania nagród na zawodach Silver City – Junior Jam&Street Contest vol. 2

– Nagrody pieniężne w gotówce otrzymują tylko i wyłącznie zawodnicy startujący w kategorii Street Contest oraz Best Trick Street Contest . W kategorii Street Contest zostaną rozdane maksymalnie 3 nagrody pieniężne w gotówce, w kategorii Best Trick Street Contest zostanie rozdana maksymalnie 1 nagroda pieniężna w gotówce

– Nagrody pieniężne w postaci bonów podarunkowych otrzymują tylko i wyłącznie zawodnicy kategorii Junior Jam oraz Best Trick Junior Jam. W kategorii Junior Jam zostaną rozdane maksymalnie 3 nagrody pieniężne w postaci bonów podarunkowych, w kategorii Best Trick Junior Jam maksymalnie 1 nagroda pieniężna w postaci bonu podarunkowego.

Do obowiązków organizatora należy obliczenie i odprowadzenie do właściwego urzędu

skarbowego należnego podatku dochodowego od kwoty nagród pieniężnych i wartości nagród rzeczowych przekazanych nagrodzonym uczestnikom konkursu na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.u.Nr 14 z 200 roku, poz. 176 z pózn. zm.)

§6

Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas zawodów na przeszkodach skateparku znajdujących się na terenie zawodów, nie spowodowane zaniedbaniami personelu lub Organizatora, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z przeszkód za zasadzie ryzyka sportowego.

3. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie zawodów każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia niezwłocznie o powyższym fakcie obsługę.

4. Za szkody wyrządzane na innych uczestnikach w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez personel należytej staranności odpowiedzialność ponosi sprawca lub ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni sprawcy szkody.

5. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów personel nie odpowiada.

§7

Postanowienia Końcowe

1. Przystępując do zawodów uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie: na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia i realizacji zawodów, oraz na publiczne udostępnianie jego danych osobowych oraz wizerunku w związku z zawodami, w szczególności w mediach poprzez zaakceptowanie treści oświadczenia wymaganego przy dokonywaniu zgłoszenia.

2. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji zawodów (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem zawodów , w tym ogłaszania jego wyników) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.).

Uczestnik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

3. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny regulamin.

4.Wsprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem

02.09.2019r.

Telefony alarmowe:

112 lub

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja:997

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR1

KLAUZULAINFORMACYJNADOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCHOSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „ Rozporządzenie” ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Słwackiego 1 , Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzania informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Słowackiego 1; NIP: 9492166075

2. Kontakt z Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” jest możliwy poprzez e-mail : biuro@falochron.info

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) organizowanych zawodów; b)przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych konkurencji i wywieszenia list w Biurze Zawodów i skateparku;

c) umieszczenia list z wynikami poszczególnych kategorii na stronie internetowej organizowanych zawodów , w serwisie społecznościowym Facebook, i aplikacji Instragram umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników; przygotowania i wydania opasek startowych; przygotowania i wydrukowania list startowych umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” w celu organizacji.

g) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazanie list partnerom medialnym i sponsorom

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach w skazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący wolontariusze Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”; firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”przy organizacji;

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów.

8. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

11. Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

12.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@falochron.info